Sue-De-Coq

Sue-De-Coq was geintroduceerd door een van de leden van een forum die bekend stond onder de naam Sue-De-Coq. Oorspronkelijk stond deze methode bekend onder de naam Two-Sector-Disjoint-Subsets, maar al gauw begonnen de gebruikers van deze methode de naam Sue-De-Coq te gebruiken.
Voor het toepassen van deze methode dien je als volgt te werk te gaan:

  1. Zoek naar twee of drie cellen binnen één blok welke tevens op dezelfde rij of kolom staan. In deze cellen is het totaal aantal kandidaten gelijk aan het aantal cellen plus minimaal twee. Dus in het geval van twee cellen moet het aantal kandidaten minimaal 4 zijn.
  2. Vervolgens dien je minimaal één cel te vinden met twee of meerdere kandidaten die alle in het eerder gevonden (1) voorkomen en die zich tevens op dezelde rij of kolom bevindt.
  3. Eveneens dien je een cel te vinden die voorkomt in hetzelfde blok als de gevonden cellen onder (1) en die eveneens minimaal twee kandidaten die eveneens voorkomen in de cellen van punt (1). Let wel : de kandidaten van de cel uit (2) en (3) mogen niet dezelfde zijn.
  4. Verwijder alle kandidaten gelijk aan de cel gevonden onder(2) uit de overige cellen die in dezelfde rij staan als de cellen uit (1)
  5. Verwijder alle kandidaten gelijk aan de cel gevonden onder(3) uit de overige cellen die in dezelfde blok staan als de cellen uit (1)

Eén en ander wordt nader toegelicht aan de hand van de hierna volgende twee voorbeelden.


Eerste Voorbeeld:

sudoku oplossen met elimeer paren

In dit voorbeeld hebben we de cellen D8 en E8 gevonden, welke beide in hetzelfde blok staan en tevens staan de 2 cellen in dezelfde rij. De twee cellen hebben de volgende kandidaten: 2-3-5-8 (totaal 4 kandidaten). Hiermee is voldaan aan de voorwaarde gesteld onder punt (1).

Als we de rij 8 verder afzoeken dan vinden we cel B8 met de kandidaten 2-8 en in het blok wordt de cel F7 gevonden met de kandidaten 5-3.

Het mogen duidelijk zijn dat de cellen D8 en E8 als oplossing twee van de getallen uit de reeks 2-3-5-8 hebben. Welke is nu niet bekend. Alle mogelijke oplossingen op een rij:
2-3, 2-5, 2-8, 3-5, 3-8, 5-8

De combinaties 2-8 en 3-5 zijn niet mogelijk, daar deze oplossing alle getallen uit het vak B8 of F7 zou elimineren. De andere combinaties zijn wel mogelijk. Dit betekent dat in de rode vakken altijd een 2 of een 8 als oplossing is en in de groene een 8 of een 2. Dit elimineert alle tweeen en achten in rij 8.

Tevens zal in de rode vakken altijd een 3 of een 5 de oplossing zijn en in de blauwe cel een 5 of een 3. Dit elimineert alle drieen en vijfen in het blok.


Tweede Voorbeeld:

sudoku oplossen met elimeer paren

De twee rode cellen bevatten de kandidaten : 3-6-7-8-9 (totaal 5 kandidaten). Om de oplosmethode Sue-De-Coq te kunnen gebruiken dient het aantal betrokken cellen gelijk te zijn aan het aantal kandidaten. In dit geval dienen er nog 3 cellen te worden gevonden.
Eén van de cellen bevindt zich in dezelfde kolom als de rode cellen en bevat de kandidaten 8-6. Deze getalscombinatie mag niet voorkomen in de overige cellen. In het blok worden de twee blauwe cellen gevonden met de getalscombinatie 3-7-9.

ook hier geldt dat in het rode vak twee getallen uit de reeks 3-6-7-8-9 tot de oplossing behoren. welke twee weten we niet. Alle mogelijke oplossing van het rode vak op een rij:

3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 6-7, 6-8, 6-9, 7-8, 7-9, 8-9

De combinatie 8-6 en 7-9 kan worden geelimineerd eveneens de combinatie 9-3 en 7-3. Indien het rode vak 7-3 als oplossing zou hebben betekent dat het blauwe vak D1 9 als oplossing heeft en het vak F1 zou dan een 7 hebben als oplossing. Dit laatste kan niet daar het rode vak een 7 als oplossing heeft, dus de combinatie 7-3 (en eveneens 9-3) kunnen niet de oplossing zijn van het rode vak. We houden de volgende combinaties over:
3-6, 3-8, 6-7, 6-9, 7-8, 8-9.

Het maakt niet uit welke combinatie uiteindelijk de oplossing vormt van het rode vak. In alle gevallen zal in de rode en de groene vakken samen, de kandidaten 8 en 6 aanwezig zijn. Hierdoor kunnen dus alle kandidaten 6 en 8 uit de kolom worden geelimineerd.

Hetzelfde geldt voor de rode en blauwe vakken. Welke combinatie uiteindelijk de oplossing vormt, er zal altijd een 7-9-3 aanwezig zijn in de rode en/blauwe vakken. Hiermee kunnen de kandidaten 7-9-3 uit het blok worden geelimineerd.